cs

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky společnosti ABANTE Golf.

Úvodní ustanovení

1.1 Společnost ABANTE Golf, zastupená ing. Janem Makariusem. IČO: 48090123, se sídlem Záhřebská 35, 120 00 Praha 2, zapsaná v Živnostenském rejstříku vydaným MÚ Prahy 2 (dále jen "ABANTE"), působí na českém trhu jako cestovní agentura provozující svoji činnost zejména prostřednictvím webových stránek www.abante.cz a www.europe-golf-guide.cz. Není-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno výslovně jinak, vztahují se jak na nabízení a prodej zájezdů a cestovních služeb pod obchodní značkou ABANTE Golf tak Europe Golf Guide.

1.2 Pro účely těchto Podmínek je zájezd definován v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), a § 2521 a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen "NOZ"), jako soubor služeb cestovního ruchu podle Zákona, popř. i jednotlivé služby cestovního ruchu poskytované pořádající CK samostatně (dále jen "Zájezd"). V případě, že je předmětem plnění pouze jedna z výše uvedených služeb a nejedná se tak o zájezd, uplatní se na tuto službu obdobně všechna ustanovení o Zájezdu dle těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno či mezi stranami dohodnuto jinak.

1.3 ABANTE je, jakožto cestovní agentura, autorizovaným prodejcem Zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen "CK"), se kterými má uzavřenu smlouvu o obchodním zastoupení. Všechny CK, se kterými ABANTE spolupracuje, informovaly společnost ABANTE, že jsou řádně pojištěny proti úpadku CK a ve většině případů fungují na českém trhu již řadu let.

1.4 ABANTE si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce. Závazná pro Zákazníka je pouze cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené smlouvě o Zájezdu s příslušným pořadatelem Zájezdu.

1.5 Zájezd od společnosti ABANTE si může koupit jakákoliv osoba starší 18 let, která uzavře s pořádající CK smlouvu o Zájezdu (či jinou smlouvu na nabízené služby), nebo ta osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Zákazníkem je pro účely těchto Podmínek i osoba, která odeslala nezávaznou objednávku na Zájezd nebo jinou službu v souladu s článkem 2 těchto Podmínek (dále jen "Zákazník").

Objednávka služeb

2.1 Každý Zákazník může odeslat libovolné množství nezávazných objednávek (rezervací) na nabízené Zájezdy. ABANTE nemá v okamžiku přijetí objednávky, ať již na Webu či v rámci Mobilní aplikace, informace o tom, zda je daný Zájezd volný či nikoli. Tato informace je potvrzena a případně upřesněna až následně pořadatelem Zájezdu, příslušnou CK.

2.2 Zákazník bere na vědomí, že u některých nabídek (zejm. u Zájezdů na poslední chvíli - "Last minute" či v dalších případech) nemusí být uvedeny kompletní informace. Tyto informace o Zájezdu budou Zákazníkovi upřesněny pracovníkem ABANTE či pořádající CK po obdržení objednávky.

2.3 ABANTE si vyhrazuje právo po odeslání Zákazníkovy objednávky na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při nahrávání Zájezdů do databáze či v důsledku změny okolností na straně pořadatele Zájezdu, které nebylo možné v nabídce uvést.

2.4. Vyřízení objednávek Zákazníků je ze strany společnosti ABANTE řešeno následovně: Poté, co Zákazník v souladu s článkem 2.1 těchto Podmínek provede objednávku vybraného Zájezdu a ABANTE tuto objednávku obdrží, provede ABANTE rezervaci Zájezdu. Rezervace je možné realizovat v průběhu provozní doby příslušné CK a ABANTE. Některé CK nemají o víkendech otevřeno, tedy objednávka bude vyřízena v takovém případě v nejbližší pracovní den. V případě jakéhokoli problému s rezervací ABANTE neprodleně kontaktuje Zákazníka a dohodne další postup.

2.5 Je-li provedená rezervace ze strany Zákazníka akceptována pořádající CK, dojde k uzavření smlouvy, a to následujícím způsobem a při splnění uvedených podmínek:

Vznik smluvního vztahu s pořadatelskou CK:

Je-li provedená rezervace Zákazníka akceptována příslušnou CK, která je pořadatelem objednaného Zájezdu, je Zákazníkovi předán ze strany společnosti ABANTE buď návrh Smlouvy mezi Zákazníkem a pořádající CK, a to spolu s potřebnými pokyny na její vyplnění, podpis a úhradu Zájezdu, nebo potvrzení o Zájezdu dle článku 2.7 těchto Podmínek. Smlouva spolu s pokyny a těmito Podmínkami je Zákazníkovi zaslána faxem, e-mailem, předána osobně na pobočce ABANTE nebo výjimečně zaslána i poštou, a to na náklady ABANTE.

ABANTE rovněž může informovat Zákazníka o tom, do jaké doby je třeba návrh Smlouvy přijmout; bude li návrh Smlouvy přijat po tomto termínu, návrh zaniká a k uzavření Smlouvy nedojde, v opačném případě je Smlouva uzavřena s účinností ke dni dle článku 2.6 těchto Podmínek. Není-li doba k přijetí Smlouvy Zákazníkovi oznámena, má se za to, že návrh Smlouvy zaniká po uplynutí nejpozději 3 dnů od jejího doručení.

Zákazník je povinen v případě akceptace nabídky zaslat podepsanou Smlouvu, vč. dokladu o provedené platbě, na adresu společnosti ABANTE a to i elektronickou formou. Zaslání jinému subjektu (např. přímo do CK) může vést k tomu, že Zájezd nebude možné uskutečnit. Termíny pro platby záloh nebo doplatku jsou pro Zákazníka závazné a ABANTE není odpovědná za následky prodlení ze strany Zákazníka (ze strany CK může dojít např. ke stornu rezervace nebo Zájezdu)

2.6 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího potvrzení v textové podobě ze strany společnosti ABANTE, resp. pořádající CK. Není-li Smlouva potvrzena, uplatní se úprava uvedená v článku 3.4 těchto Podmínek.

2.7 Odchylně od článku 2.6 těchto Podmínek u vybraných Zájezdů platí, že účinnost Smlouvy počíná běžet potvrzením Zájezdu ze strany společnosti ABANTE, resp. pořádající CK, je-li současně Zákazníkovi vydán při akceptaci Smlouvy či bezprostředně po ní doklad o Smlouvě - potvrzení o Zájezdu. Je-li Smlouva vyhotovena v písemné formě, nahradí její stejnopis potvrzení o Zájezdu, obsahuje-li všechny náležitosti stanovené v § 2527 NOZ.

2.8 Před uzavřením Smlouvy je na žádost Zákazníka společnost ABANTE povinna předložit k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku CK, která je pořadatelem Zájezdu. 

2.9 Není-li u daného Zájezdu výslovně uvedeno jinak, cena za "Dítě" je platná obvykle pro dítě na 1. přistýlce v doprovodu dvou osob. Tato nabídka je omezena věkem dítěte dle pokynů pořadatele Zájezdů či zahraničních dodavatelů.

2.10 Zákazník si je vědom toho, že pořádající CK může využívat služeb obchodních partnerů, tzn. že např. služby poskytované v místě pobytu Zákazníka budou vykonávány zaměstnancem obchodního partnera pořádající CK, kterým může být jak jiný subjekt se sídlem v České republice, tak v zahraničí.

2.11 Zákazník je oprávněn Smlouvu smluvně postoupit třetí osobě, pokud tato osoba splňuje podmínky účasti na Zájezdu. Změna je vůči společnosti ABANTE, resp. pořádající CK, účinná, doručí-li postupitel o této skutečnosti včas oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou Smlouvou souhlasí a že splní všechny podmínky účasti na Zájezdu. Oznámení musí být doručeno nejméně sedm dnů před zahájením Zájezdu, jinak nemusí být postoupení pořadatelem Zájezdu akceptováno.

Platba

3.1 Zákazníkovi jsou pokyny k platbě předány v písemné formě, a to zpravidla e-mailem spolu s návrhem Smlouvy, popř. jsou platební údaje uvedeny ve Smlouvě či v potvrzení o Zájezdu.

3.2 Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, za běžné Zájezdy objednávané obvykle více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním Zájezdu zaplatí Zákazník obvykle 50 % z jeho plné ceny, a to neprodleně v okamžiku uzavření Smlouvy, následně pak obvykle jeden kalendářní měsíc před čerpáním první služby (nástupem na Zájezd) doplatí zbylou částku do plné ceny Zájezdu sjednané ve Smlouvě.

3.3 Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, Zájezdy typu "last minute" a Zájezdy objednávané obvykle méně než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním Zájezdu hradí Zákazník jednorázově v plné výši, a to na účet ABANTE, případně po dohodě s ABANTE přímo na účet pořádající CK v pobočce příslušné banky, bankovním převodem, na pobočkách ABANTE či jiným způsobem dle dohody s pracovníkem ABANTE. Mohou nastat výjimky, vzhledem k obsazenosti letů, Zájezdů a z jiných příčin, kdy budou Zákazníkovi předány jiné instrukce pro platbu než ty uvedené v těchto Podmínkách.

3.4 Zákazník bere na vědomí, že po podpisu Smlouvy může ve výjimečných případech nastat situace, že CK pořádající příslušný Zájezd, resp. společnost ABANTE, rezervaci nepotvrdí (viz článek 2.6 těchto Podmínek). V takovém případě se Smlouva od počátku ruší a Zákazník má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených finančních prostředků.

3.5 Zákazník souhlasí s tím, že ABANTE, je v případě, kdy vystupuje jako pořadatel oprávněna operativně provádět změny programu zájezdu a poskytovaných služeb v jeho průběhu, pokud není možné z objektivních důvodů zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. Jestliže po zahájení zájezdu ABANTE neposkytne sjednané služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že sjednané služby nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, je ABANTE povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat. ABANTE je povinna v takovém případě zabezpečit náhradní služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám (tzn. zejména zabezpečit ubytování v hotelu stejné kategorie, zabezpečit zachování rozsahu zaplacené stravovací služby - tj. plné penze či polopenze). K tzv. překnihování může dojít i na část pobytu.

3.6 Je-li společnost ABANTE nebo pořádající CK nucena z objektivních důvodů změnit podmínky Smlouvy či cenu za Zájezd, má Zákazník ve lhůtě pěti (5) dní od doručení návrhu na změnu Smlouvy možnost od Smlouvy odstoupit; v opačném případě se má za to, že Zákazník s navrhovanou změnou Smlouvy souhlasí.

3.7 Platby ze zahraničí a do zahraničí jsou možné pouze po individuální domluvě s pracovníkem ABANTE a bankovní poplatky hradí vždy Zákazník.

3.8 Výše uvedené platební podmínky dle článku 3 těchto Podmínek neplatí, pokud Zákazník po dohodě s pracovníkem společnosti ABANTE platí cenu za Zájezd přímo CK. V tom případě platí platební podmínky pořádající CK, jsou-li v rozporu s článkem 3 těchto Podmínek.

Cestovní doklady

4.1 Každý Zákazník je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně občanský průkaz pro cesty po Shengenském prostoru. Každý Zákazník je povinen si ověřit důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. Vízové formality si musí zajistit Zákazník vždy sám ještě před vycestováním, na což je současně s pasovými požadavky před uzavřením Smlouvy vhodným způsobem upozorněn. Za případné neudělení víza nenese ABANTE či CK žádnou odpovědnost.

4.2 Zákazník si je vědom toho, že pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu (obvykle vyjádřena v měsících po návratu z destinace). U většiny destinací se jedná o minimální platnost šest (6) měsíců. Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále MZV ČR) resp. Zastupitelských úřadů jednotlivých zemí. Tamtéž jsou cestující povinni si před objednáním Zájezdu zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky nutné pro vstup do země a pobyt v ní, včetně aktuální situace v destinaci. Zákazníci jiného, než českého státního občanství jsou povinni si ještě před objednáním zájezdu zjistit pasové, vízové a jiné formality pro svůj pobyt v příslušné destinaci, i v zemích případných přestupů či přejezdů.

4.3 Pro případ ztráty cestovního dokladu v zahraničí, doporučujeme klientům pro jednodušší vyřízení náhradních dokladů, aby cestovali s několika kopiemi svých cestovních dokladů, případně aby je měli uložené v emailové poště atp. Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací. Jedná se zejména o případy ztráty dokladu či odcizení a při požadavku hotelu nechat cestovní pas na recepci do druhého dne. Podle sdělení MZV ČR nemají hotely právo zadržet klientům cestovní pas, byť na jeden den, přestože je to běžnou praxí. Hotely si mohou cestovní doklad ofotit či oskenovat a měly by doklad neprodleně klientovi vrátit. V případě ztráty cestovního dokladu v zahraničí, občan ČR nahlásí ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí místní policii a požádá, aby mu o tom vydala potvrzení. Následně ztrátu oznámí zastupitelskému úřadu České republiky (dále ZÚ ČR). V případě nouze se cestující může s žádostí o pomoc obrátit na příslušný zastupitelský úřad ČR. Seznam úřadů je obsažen na internetové stránce MZV v kapitole "Státy světa - informace na cesty", záložka "Kontaktní český úřad". V případě, že občan ČR naléhavě potřebuje cestovní doklad, požádá ZÚ ČR o vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu); ten vydává ZÚ ČR v co nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání. Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do České republiky.

4.4 Potřebné ostatní doklady zajišťované společností ABANTE či pořádající CK, jako např. vouchery, letenky apod., obdrží Zákazník od ABANTE nebo příslušné CK. Není-li dohodnuto jinak, jsou tyto doklady odesílány obvykle 7 dní před odjezdem nebo mohou být předány Zákazníkovi až přímo na místě odjezdu. V případě letu leteckou společností, která nevyžaduje ani elektronické letenky, či v případě ubytování v takovém ubytovacím zařízení, které nevyžaduje ani elektronické vouchery, se Zákazník na letišti i v ubytovacím zařízení prokáže pouze cestovním dokladem, případně občanským průkazem.

Zájezdy na přání

5.1 U některých nabídek Zájezdů se může Zákazník prostřednictvím ABANTE pokusit vyžádat další místa, a to i za předpokladu, že z nabídky Zájezdů vyplývá, že žádná místa již nejsou.

5.2 Zájemce bere na vědomí, že u těchto Zájezdů je ze strany pořadatele Zájezdu nutné vyžádat volnou kapacitu nejdříve u příslušného zahraničního partnera CK, resp. společnosti ABANTE (tj. u ubytovacího zařízení v zahraničí apod.).

5.3 V takovém případě je ABANTE oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu na cenu Zájezdu až ve výši až 100 % tohoto Zájezdu ještě před tím, než je rezervace Zájezdu potvrzena ze strany zahraničního partnera.

5.4 V okamžiku úhrady dochází mezi společností ABANTE a Zákazníkem k uzavření Smlouvy o Zájezdu. Tato Smlouva nabývá účinnosti v souladu s článkem 2.6 těchto Podmínek a zaniká v případě, že nedojde k potvrzení rezervace. Zanikne-li Smlouva, Zákazníkovi se vždy vrací uhrazená záloha v plné výši. Smlouva o zájezdu se řídí právním řádem státu, ve kterém má pořadatel sídlo.

5.5 Pro vyloučení pochybností platí, že na Zájezd dle tohoto článku 5 Podmínek se vztahují storno podmínky dané CK, resp. společnosti ABANTE.

6. Storno zájezdu

6.1 Zákazník může před zahájením Zájezdu pořádaného CK od Smlouvy odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení Zákazníka porušení povinnosti pořádající CK vyplývající ze Smlouvy nebo ze zákona, je Zákazník povinen zaplatit příslušné CK odstupné stanovené níže:

Po uzavření Smlouvy o Zájezdu, jehož pořadatelem je CK, je Zákazník povinen uhradit odstupné ve výši stanovené v obchodních podmínkách dané CK.

Zákazník je povinen zaplatit odstupné také tehdy, dojde-li k odstoupení ze strany pořádající CK z důvodů porušení povinností ze strany Zákazníka.

V případě přeplatku klienta, nebo v případě storna zájezdu vyvíjí společnost ABANTE maximální snahu o navrácení finančních prostředků klientovi v co nejkratším možném termínu. Z procesních důvodů, z důvodu potřeby časového prostoru na vrácení peněz od pořádající CK apod. se může lhůta vrácení protáhnout.

6.2 Zákazník může před zahájením Zájezdu pořádaného společností ABANTE od Smlouvy odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení Zákazníka porušení povinnosti společnosti ABANTE vyplývající ze Smlouvy, těchto Podmínek nebo ze zákona, je Zákazník povinen zaplatit společnosti ABANTE odstupné za těchto podmínek:

Zákazník má právo kdykoliv před realizací Zájezdu odstoupit od Smlouvy. Toto odstoupení musí společnosti ABANTE doručit písemně. Smluvní vztah Zákazníka a společnosti ABANTE je tímto zrušen a účast Zákazníka stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno společnosti ABANTE.

Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, je společnost ABANTE povinna vrátit Zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny Zájezdu podle zrušené Smlouvy, a Zákazník je povinen uhradit společnosti ABANTE následující odstupné:

  • do 65. dne před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 10 % z celkové ceny Zájezdu;
  • 65 až 46 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 % z celkové ceny Zájezdu;
  • 45 až 31 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z celkové ceny Zájezdu;
  • 30 až 16 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z celkové ceny Zájezdu;
  • 15 dní a méně před realizací Zájezdu 100 % z celkové ceny Zájezdu.

Požaduje-li Zákazník změnu Smlouvy, je v případě akceptace změny společnost ABANTE oprávněna požadovat následující plnění:

změna účastníka: v případě, pokud Zákazník společnosti ABANTE písemně oznámí, že se místo něho zúčastní Zájezdu jiná osoba v oznámení uvedená - v tomto případě původní a nový Zákazník odpovídají společně a nerozdílně za zaplacení ceny za Zájezd a původní Zákazník má povinnost seznámit nového Zákazníka s těmito Podmínkami, podmínkami pořádající CK a dalšími informacemi, které mu byly ve vztahu k Zájezdu poskytnuty. Společnost ABANTE je oprávněna za této situace požadovat úhradu nákladů, které společnosti ABANTE, resp. příslušné CK, v této souvislosti vzniknou;

změna termínu Zájezdu či služeb (změnu lze provést až na základě ověření dostupnosti a možnosti změny): ve lhůtě do 35 dní před realizací Zájezdu je společnost ABANTE oprávněna požadovat úhradu nákladů, které společnosti ABANTE, resp. příslušné CK, v této souvislosti vzniknou, je-li požadována změna termínu ve lhůtě méně než 35 dní před realizací Zájezdu kromě nákladů společnost ABANTE oprávněna požadovat po Zákazníkovi poplatek stanovený ve výši odstupného dle článku 6.2 těchto Podmínek;

změna ubytovací kapacity či objednaných služeb se vždy řídí storno podmínkami dle článku 6.2 těchto Podmínek.

Pokud Zákazník hradící celou nebo část Zájezdu tzv. poukázkami (např. Gastropass, Flexipass, Holidaypass apod.) a odstoupí od Smlouvy, může mu být případná vratka vrácena v těchto poukázkách.

V případě, že Zákazník využije možnost úhrady Zájezdu jiným subjektem (např. příspěvek zaměstnavatele na dovolenou, platba prostřednictvím společnosti Benefit management, platba zájezdu na splátky atd.) a Zájezd bude Zákazníkem či pořádající CK v souladu s těmito Podmínkami nebo na základě zákona stornován, je případná vratka ceny Zájezdu možná pouze tomu subjektu, který Zájezd hradil (tzn. v případě, že Zájezd platil zaměstnavatel Zákazníka, bude vratka za stornovaný zájezd vrácena zaměstnavateli Zákazníka a nemůže být vrácena Zákazníkovi apod.).

V případě částečné úhrady Zákazníkem a částečné úhrady jiným subjektem, bude vratka ceny Zájezdu v případě storna vrácena stejným poměrem všem platícím. Lhůta na vyřízení vratky ceny stornovaného Zájezdu činí 14 kalendářních dní.

V případě, že Zákazník využije možnost úhrady Zájezdu dárkovým certifikátem vystaveným společností ABANTE, řídí se vratka ceny Zájezdu v případě storna samostatnými podmínkami uvedenými na dárkovém certifikátu.

ABANTE je oprávněna zrušit Zájezd (odstoupit od Smlouvy o Zájezdu) před termínem jeho zahájení v případ

  • I) počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet určený ve smlouvě a pořadatel oznámil zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě určené ve smlouvě, která nesmí být kratší než
  • i. dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní,
  • ii. sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní,
  • iii. čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny, nebo
  • II) jí v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.

6.3 Odstoupení od Smlouvy (storno) musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem Zákazníka a zasláno buď na e-mailovou adresu info@abante.cz nebo během otevírací doby v místě provozovny společnosti ABANTE Golf, Londýnská 59, 120 00 Praha 2 a současně zasláno na e-mailovou adresu pořádající CK na kontakty uvedené ve Smlouvě. Storno může být případně dodáno Zákazníkem osobně do provozovny společnosti ABANTE Golf, Londýnská 59, 120 00 Praha 2, kde si nechá odpovědným pracovníkem potvrdit jeho příjem.

6.4 Pro stanovení výše odstupného je rozhodující čas doručení odstoupení pořadateli Zájezdu, tj. doručení do CK, resp. společnosti ABANTE, proto je třeba vzít v potaz, že vybrané pobočky ABANTE mají sice otevřeno i během víkendů a ve večerních hodin, ale nikoliv však kanceláře pořadatele Zájezdu.

6.5 Ačkoliv ABANTE vyvíjí maximální snahu spolupracovat jen s osvědčenými a prověřenými partnery, může se přesto bohužel v ojedinělých případech CK dostat do úpadku. Všechny Zájezdy nabízené prostřednictvím ABANTE jsou bez nutnosti jakýchkoli plateb ze strany Zákazníků pojištěny proti krachu pořádající CK.

6.6 Při porušení povinnosti, za kterou odpovídá pořádající CK, je Zákazník oprávněn požadovat náhradu škody na majetku, újmy za narušení dovolené, zejména bude-li Zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Toto právo Zákazníkovi náleží také při odstoupení od Smlouvy či při uplatnění práva z vad Zájezdu.

7. Odmítnutí zákazníka

7.1 ABANTE si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli objednávky či uzavření Smlouvy se Zákazníkem zejména v následujících případech:

(a) Zákazník opakovaně zasílá neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky, nebo

(b) Zákazník neuvede správné kontaktní údaje na svoji osobu; nebo

(c) Zákazník v minulosti bezdůvodně nezaplatil zálohu nebo celou částku za objednaný Zájezd v souladu s článkem 3 těchto Podmínek; nebo

(d) Zákazník v minulosti nezaslal podepsanou Smlouvu o zájezdu v souladu s články 2.5 a 2.6. těchto Podmínek

8. Zpracování osobních údajů

8.1 Nakládání s osobními údaji ze strany společnosti ABANTE je popsáno v dokumentu "Informační memorandum o zpracování osobních údajů klientů" dostupném na tomto odkazu.

8.2 Pokud nám poskytnete osobní údaje třetích osob prohlašujete, že od těchto osob máte souhlas s předáním jejich osobních údajů společnosti ABANTE.

9. Reklamace

9.1 Zákazník může v souladu § 2540 NOZ uplatnit reklamaci na pořadatelský zájezd u společnosti ABANTE jako zprostředkovatele. Společnost ABANTE se zavazuje jakoukoli reklamaci jí pořádaného Zájezdu řešit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace, a to bez ohledu na to, zda reklamaci uplatňuje Zákazník nebo osoba, v jejíž prospěch byla Smlouva uzavřena.

9.2 Případné reklamace Zájezdu či služeb společnost ABANTE doporučuje řešit na místě pobytu s delegátem pořadatele Zájezdu nebo na recepci ubytovacího zařízení, aby mohly být vady ihned odstraněny či napraveny delegátem pořadatele Zájezdu, ubytovacím zařízením atp. Společnost ABANTE doporučuje pro vyřízení reklamace nechat si reklamované skutečnosti potvrdit písemně podpisem zástupce pořadatele Zájezdu či ubytovacího zařízení. Též bývá k dispozici Zákazníkovi non-stop telefonní linka pořadatele Zájezdu.

9.3 Pokud nelze pokračování Zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve Smlouvě, je pořadatel Zájezdu, povinen vrátit Zákazníkovi rozdíl v ceně.

9.4 Pokud se Zákazník rozhodne reklamovat Zájezd či jinou poskytnutou službu až po ukončení Zájezdu, je třeba reklamaci zaslat bez zbytečného odkladu. Reklamaci může Zákazník rovněž sdělit na jakékoliv pobočce ABANTE i ústně, o tomto sdělení bude odpovědným pracovníkem vypracován záznam, který bude zaslán pořádající CK; záznam je Zákazník povinen podepsat. Společnost ABANTE doporučuje písemnou reklamaci doplnit o číslo Smlouvy, datum jejího uzavření, identifikaci pořádající CK, popis reklamované služby, uplatňovaný nárok, bankovní účet Zákazníka a k písemné reklamaci připojit reklamační protokol z místa pobytu nejlépe potvrzený i delegátem CK, doplněným fotografiemi reklamované skutečnosti (pokud je to možné) a dalšími vhodnými materiály

Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet ode dne následujícího po obdržení reklamace. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Pokud je reklamace podána písemně doporučenou poštou, dnem začátku běhu lhůty pro vyřízení reklamace je den následující po dni, kdy je reklamace k dispozici pořadateli.

9.5 Je-li pořadatelem Zájezdu společnost ABANTE, Zákazník je povinen zaslat reklamaci na e-mail info@abante.cz, doporučeně na adresu sídla společnosti ABANTE a k reklamaci přiložit veškeré související materiály specifikované v článku 9.4 těchto Podmínek.

9.6 Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas a bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém (v destinaci v průběhu Zájezdu). Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci služeb lze uplatnit v místě poskytování služeb u delegáta pořadatele Zájezdu (či delegáta společnosti partnerské agentury v místě pobytu, je-li v ceně Zájezdu a je-li ABANTE pořadatelem Zájezdu), a to písemně či ústně. O ústním podání reklamace bude sepsán reklamační protokol, ve kterém bude uvedeno jméno Zákazníka, specifikace Zájezdu, název ubytování a popis reklamace. Reklamační protokol bude podepsán Zákazníkem a delegátem pořadatele Zájezdu. V případě, že reklamace nebude z jakéhokoli důvodu vyřízena na místě samém, je třeba ji uplatnit po návratu v souladu s článkem 9.4 těchto Podmínek.

9.7 Zákazník se zavazuje poskytovat společnosti ABANTE a pořadatele Zájezdu součinnost při šetření reklamace a prokazování reklamovaných skutečností.

9.8 Pořadatel příslušného Zájezdu odpovídá Zákazníkovi za splnění povinností ze Smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci Zájezdu poskytují služby cestovního ruchu jiné osoby.

9.9. Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.10 Pořadatel Zájezdu, tedy pořadatelská CK, je vždy pojištěna pro případ úpadku.

9.11. Zákazník byl s těmito Podmínkami seznámen, výslovně je přijímá a potvrzuje, že tyto Podmínky neobsahují žádné ustanovení, které Zákazník nemohl rozumně očekávat.

Tyto Podmínky jsou účinné od 1. dubna 2020.